در این پست سایتهای کسب بیتکوین رایگان از فاست هاب قبلا مغرفی شده بود که به دلیل درآمد ناچیز و همچنین ویروسی بودن اکثر سایتها حذف گردید
و پیشنهاد ما فعالیت مستمر در مجموعه سایتهای کوین پات میباشد